Javorinka

Zdroj: dizertačná práca

Geomorfológia a genéza Plaveckého krasu ako modelového územia tzv. kontaktného krasu Západných Karpát s nižšou energiou reliéfotvorby

Autor: Branislav Šmída, Mgr.

Javorinka je pásovitou plošinou, ktorá sa ťahá paralelne s Mokrou dolinou (aj smerom na sever generálne klesá) v dĺžke 1700 m a šírke okolo 500 m. Kulminuje rovnomennou kótou 561,7 m n.m. a v značnej ploche svojej rozlohy je odvodňovaná do vyvieračky pri lome, no v prípade vyšších zrážok dotuje podstatnou mierou aj periodické vyvieranie Marcového prameňa V značnej ploche ju budujú masívne vápence (takmer súvislý bralný rad 10 – 30 m vysokých stien po celej východnej periférii nad Mokrou dolinou).

Na plošine Javorinky sa nachádza niekoľko závrtov. Z nich zoskupená trojica je situovaná zhruba v jej spodnejšej tretine, vo výške 565 m n.m, v blízkosti hrán do suchého žľabu. V severnejšie, asi 130 m odtiaľto situovanom osamelom závrte sa nachádza novoobjavená jaskyňa Ofrflané.